ALGEMENE VOORWAARDEN JESSICA GROENEWEGEN FOTOGRAFIE

Artikel 1 Definities

 1. Jessica Groenewegen Fotografie en Jessica Groenewegen Academy, handelsnamen van Green Productions, gevestigd te Zoetermeer, KvK-nummer 27356488, worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als de fotografe.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de fotografe tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens de fotografe waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de door de fotografe in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Zolang het aanbod niet is aanvaard, is de fotografe gerechtigd een andere opdracht aan te gaan voor de gewenste datum.
 4. De fotografe kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 6. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte/factuur staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, reiskosten en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van de fotografe, zullen apart worden gefactureerd.
 3. De fotografe is gerechtigd betaling vooraf te verzoeken. Een boeking (fotoshoot én bruidsreportage) is pas definitief na het voldoen van de aanbetaling. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. De fotografe is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Content zal niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
 4. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. De fotografe heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
  Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van de fotografe onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan de fotografe.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De fotografe zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart de fotografe voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De fotografe voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. De klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van de fotografe.
 2. De fotografe heeft het recht zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden te laten vervangen door een derde.
 3. De klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor de fotografe tijdens een shoot.
 4. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door de klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de fotografe tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 6. De fotografe levert haar volledige inspanning, maar kan geen garanties geven dat ieder moment en iedere persoon aanwezig op een bruiloft wordt vastgelegd.
 7. Het fotograferen van een bruiloft gebeurt enkel in aaneengesloten uren. Indien de klant een periode heeft tijdens de bruiloft waarin geen foto’s zijn gewenst, wordt er gebruik gemaakt van een wachttijd waarin een wachttarief per uur wordt gerekend. In de wachttijd worden geen foto’s gemaakt.
 8. Klant is gehouden tijdig aanwezig te zijn voor een overeengekomen shoot. Indien klant te laat komt, komt deze tijd te vervallen.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden tijdens fotoshoots heeft de fotografe de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. De fotografe maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de shoot, kenbaar aan de klant. Zij zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, in dezelfde stijl, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Klant heeft in geval van verhindering van de fotografe te allen tijde recht op ontbinding van de overeenkomst.
 2. Bij fotoshoots op een buitenlocatie beslist de fotografe uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de shoot of de shoot door kan gaan aan de hand van de weersvoorspellingen. Bij veel wind of regen wordt in overleg een nieuwe datum overeengekomen. Ook bij binnenshoots waarbij en door slechte weersvoorspellingen te weinig sprake is van natuurlijk daglicht, zal de shoot in overleg worden verplaatst.
 3. De fotografe is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. De fotografe is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 4. Annulering door de klant voor een fotoshoot is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos plaatsvinden, tenzij de werkzaamheden binnen de 14 dagen worden uitgevoerd of de overeenkomst B2B is gesloten. De fotografe heeft tijd gereserveerd voor de geplande fotoshoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling komen van de fotografe, of direct een nieuwe datum wordt afgesproken, gelden buiten deze wettelijke bedenktijd dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een fotoshoot anders dan een bruidsreportage: bij annulering van de fotoshoot komt de aanbetaling niet voor restitutie in aanmerking, voor het vrijhouden van de gewenste datum. Er zullen verder geen annuleringskosten worden berekend.
  Bij annulering van een bruidsreportage gelden de volgende annuleringsregels: tot 3 kalendermaanden voor de bruiloft is annulering kosteloos, min de aanbetaling die niet voor restitutie in aanmerking komt; in geval van annulering binnen 3 maanden voor de bruiloft wordt naast de aanbetaling 20% van het totaal bedrag gerekend voor de geleden schade.
 5. Eventueel gemaakte kosten voor derde partijen en materialen kunnen tevens worden doorberekend, indien deze kosten de percentages overschrijden.
 6. Het is niet mogelijk digitale producten, waaronder e-books, te ruilen en/of retourneren. Klant verkrijgt na aankoop direct toegang tot het digitale product en erkent dat het herroepingsrecht hierdoor niet van toepassing is.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht is de fotografe gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar zij redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet,worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing, zoals verplaatsing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is de fotografe gerechtigd de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening te brengen.
 5. Indien de fotografe niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. De fotografe zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.

Artikel 9 Online cursus

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant.
 2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is klant bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden, tenzij de cursus B2B is aangeschaft.
 3. Klant ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. De fotografe heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 5. De fotografe voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.
 6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan de fotografe niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. De fotografe behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 8. De fotografe is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 9. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van de fotografe.
 10. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van de fotografe. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 11. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van de fotografe.
 12. Het staat de fotografe te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 13. De fotografe behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

 1. De fotografe is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. De fotografe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De fotografe is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.
 4. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 5. De fotografe is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
 6. De fotografe is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto.
 7. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 8. Klant is verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aanleverde bestanden.
 9. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of fotoshoot op een openbare locatie.
 10. In geval door de klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een fotoshoot, is de klant gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.
 11. In het geval dat de fotografe een schadevergoeding verschuldigd is voor het veroorzaken van directe schade aan de klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer uitkering uitblijft het bedrag dat door de fotografe in rekening is gebracht., tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 12. De klant vrijwaart de fotografe tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 11 Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De rechten op de door de fotografe aan de klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij de fotografe. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming.
 2. De klant komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan voor privégebruik, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van de fotografe.
 4. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van Instagram filters.
 5. De klant dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s op social media, naam van de fotografe te vermelden, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 7. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 8. Toestemming voor de opname van de gemaakte content ten behoeve van het portfolio van de fotografe kan worden verleend via het toestemmingsformulier

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. De fotografe behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging.
 3. Indien een minimum aantal deelnemers niet wordt behaald, is de fotografe gerechtigd de workshop te annuleren. De klant is pas gehouden te betalen wanneer het minimum aantal deelnemers is geworven. Deelname wordt pas definitief na betaling binnen de gestelde betalingstermijn.
 4. Indien een workshop offline geen doorgang kan vinden door omstandigheden waar de fotografe geen invloed op uit kan oefenen, is zij gerechtigd de workshop online te geven. Dit geeft de klant geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
 5. Wanneer de klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: de klant is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan de fotografe worden doorgegeven. Wanneer de klant wenst te annuleren wanneer het minimum aantal deelnemers is geworven, maar binnen 3 weken voor aanvang van de workshop, is klant gehouden 25% van de bedrag te betalen. Bij annulering binnen 1 week voor de workshop wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 6. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.
 7. De fotografe behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.
 8. Wanneer beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt tijdens een workshop door de klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan de fotografe en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 9. Een mentorsessie kan enkel worden verplaatst. Klant dient dit uiterlijk 1 week voor aanvang schriftelijk door te geven. Indien de sessie binnen 1 kalenderweek voor aanvang wordt verplaats of volledig wordt geannuleerd, wordt bovenop de kosten voor de sessie tevens 10% van het totaalbedrag doorberekend.

Artikel 13 Levering

 1. De fotografe spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 2. De fotografe maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. De klant verklaart bekend te zijn met de stijl van de fotografe. Aanvullende wensen van de klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 3. Foto’s worden in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de foto’s is de klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 4. Indien gewenst kan de klant ook een album aanschaffen of upgraden. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. De fotografe is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 5. De fotografe is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW) fotomateriaal aan te leveren.

Artikel 14 Fotoproducten

 1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij de fotografe, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 2. De klant kiest zelf de gewenste foto’s voor in het album, waarna de fotografe de indeling van de inhoud maakt. De klant komt het recht toe tot twee revisierondes na een concept ontwerp. Eventuele revisies dienen binnen drie weken te zijn voltooid. Na goedkeuring van de klant wordt het ontwerp naar een externe drukker gestuurd.
 3. Voor het maken van albums worden, anders dan de al in de standaard pakketten inbegrepen albums, ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 4. Aangegeven tarieven zijn behoudens prijswijzigingen van de leverancier.
 5. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

Artikel 15 Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de fotografe. Zij streeft ernaar binnen 7 kalenderdagen inhoudelijk op de klacht te reageren.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, worden wijzigingen verwerkt op basis van uurtarief.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin de fotografe is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de fotografe en betrokken derden 12 maanden.


PRIVACYVERKLARING

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hier graag over welke gegevens Jessica Groenewegen Fotografie van jou verzamelt en waarom. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld. Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in zitten, laat mij dat dan alsjeblieft weten.

Gegevens van Jessica Groenewegen Fotografie
Jessica Groenewegen Fotografie
Veersemeer 37
2729 PD Zoetermeer
info@jessicagroenewegenfotografie.nl
www.jessicagroenewegenfotografie.nl
0628311689
KVK 27356488

PRIVACYVERKLARING
Welke gegevens worden verzameld?
Algemene persoonsgegevens
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

Bij het invullen van het contactformulier op de website wordt gevraagd naar jouw naam en e-mailadres. Zo kan ik jouw bericht beantwoorden en weet ik tot wie ik mijn email moet richten.

Bij het inschrijven voor mijn mailinglist (nieuwsbrief) wordt gevraagd naar jouw naam en e-mailadres om zo met jouw toestemming je wekelijkse mails te sturen over fotografie en ondernemen. Uitschrijven is op elk moment mogelijk.

Bij een boeking van een shoot wordt gevraagd wat jouw wensen zijn omtrent de fotosessie en wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Zo leg ik jouw wensen voor de fotosessie vast. In het kader van die wensen vraagt Jessica Groenewegen Fotografie, naast jouw naam en e-mailadres, ook om jouw adresgegevens en telefoonnummer. De adresgegevens worden gebruikt zodat ik bij thuis sessies weet waar de shoot plaatsvindt en tevens om de producten behorende bij de diensten te kunnen afleveren. Tevens zijn zijn de naam en adresgegevens van belang voor een volledige en geldige factuur.

Het telefoonnummer dient als optie ter communicatiemiddel voorafgaand aan de fotosessie, mochten we elkaar niet kunnen bereiken per mail. Met deze informatie kan ik makkelijker inschatten welke werkwijze passend is. In het contactformulier geef je tevens zelf aan of je graag wilt worden aangemeld voor de nieuwsbrief van Jessica Groenewegen Fotografie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Jessica Groenewegen Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Jessica Groenewegen Fotografie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

De foto’s die ik in opdracht maak voor jou zijn ook bijzondere persoonsgegevens. Zonder deze vorm van persoonsgegevens kan Jessica Groenewegen Fotografie geen eindproduct (foto’s) leveren en is een overeenkomst niet mogelijk. Jessica Groenewegen Fotografie zal expliciet toestemming vragen voor het verzamelen en delen van deze bijzondere persoonsgegevens.

Wil je de betreffende gegevens niet delen met Jessica Groenewegen Fotografie? Dan kan de samenwerking helaas geen doorgang vinden. De gegevens zijn noodzakelijk om de diensten uit te voeren en producten af te kunnen leveren.

Worden mijn gegevens gedeeld of bewaard?
De gegevens komen na het invullen van het contactformulier direct in de mailbox van Jessica Groenewegen Fotografie. Daar vormen ze samen een klantenbestand en tevens de administratie. De gegevens worden minstens een jaar na de fotosessie in de mailbox van Jessica Groenewegen Fotografie opgeslagen. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Jessica Groenewegen Fotografie. Bij het schrijven van een blogbericht op de website over een fotosessie gebruik ik enkel de voornamen en indien daar toestemming voor is verleend.

Bovenstaande gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van mij, sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Jessica Groenewegen Fotografie zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de Belastingdienst is iedere ​ondernemer wettelijk verplicht de basisgegevens voor zijn administratie 7 jaar te bewaren.

Foto’s die ik in opdracht heb gemaakt, worden met toestemming voor onbepaalde tijd op de website van Jessica Groenewegen Fotografie geplaatst. Daarnaast worden de foto’s in ieder geval 2 jaar bewaard op mijn (met een sterk wachtwoord beveiligde) computer. Ik bewaar de foto’s zodat klanten ook gebruik kunt maken van een back-up, mochten zij foto’s onbedoeld verliezen.

Google Analytics
Jessica GroenewegenFotografie gebruikt webanalyse service Google Analytics om statistieken bij te houden. Dit geeft inzicht in hoe bezoekers de website van Jessica Groenewegen Fotografie gebruiken en maakt het mogelijk om de site te verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De gegevens die ik op deze manier verkrijg blijven dus anoniem. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Ik wijs je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Jessica Groenewegen Fotografie gebruikt cookies niet om bezoekers te identificeren, maar uitsluitend om de website te kunnen verbeteren.

Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Ik wijs je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Via browser afmelden
Wil je op de website van Jessica Groenewegen Fotografie niet gevolgd worden? Er is de mogelijkheid de browser plugin Ghostery te downloaden. Daarin kun je per website, of voor alle websites, aangeven welke tools jou wel en niet mogen volgen.

Welke rechten heb ik?
Je hebt te allen tijde het recht om jouw eigen gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen of op verzoek te laten verwijderen. Verzoeken kan je indienen per mail via info@jessicagroenewegenfotografie.nl. Ook bestaat het recht op dataportabliliteit: je mag jouw eigen gegevens, gedeeld met Jessica Groenewegen Fotografie, opvragen en delen met andere organisaties. Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je niet tevreden bent over de manier waarop Jessica Groenewegen Fotografie met jouw persoonsgegevens omgaat